Talentlinje for instrumental- og sangelever


VEJEN MUSIKSKOLES TALENTLINJE, GARDERTALENTLINJE OG SPIREORDNING

Optagelsesprøverne til talentlinjen og spireordningen 21/22 ligger d.28 maj 2021. Tilmeldingsfrist d.29. april 2021. 

 

MUSIKSKOLENS TALENTLINJE

Musikskolens talentlinie er et tilbud til elever med særligt talent og interesse for musik. Man kan gå på talentlinien i 3 år og for at komme ind, skal man til en optagelsesprøve. Målet med talentlinjeundervisnigen er, at eleverne bliver så dygtige på deres instrument, at de vil kunne bestå optagelsesprøven på Musikalsk Grundkursus (MGK) efter tre års undervisning. Talentlinjen henvender sig til elever, der er mellem 12 og 18 på optagelsestidspunktet, men der kan i enkelte tilfælde dispenseres.

 

"Talentlinjen var for mig et fantastisk sted, hvor jeg sammen med andre kunne udvikle mig musikalsk og personligt. På talentlinjen fik jeg ikke kun venner men også musikerkollegaer for livet, samt yderst kvalificeret undervisning fra dygtige og passionerede lærere. Efter 3 år på talentlinjen kom jeg ind på MGK i Kolding med rytmisk sang, og planen er at søge ind på konservatoriet i Århus på et tidspunkt." (Thilde Dam, tidligere talentlinjeelev)

 

UNDERVISNINGEN

At være elev på Talentlinjen kræver både engagement, spilleglæde og modenhed. Eleverne skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet. Musikskolen forventer, at talentlinjeeleverne prioriterer undervisningen højt, og at de kommer velforberedte til undervisningen.

Talentlinjeelevernes uge ser sådan ud:

  • 45      minutters soloundervisning (hovedfag)
  • 25      minutters klaverundervisning (der vælges et andet bifag, hvis man har klaver som hovedfag)
  • 45      minutters teori og hørelære
  • 60      minutters sammenspil

Herudover forventes talentlinjens elever at deltage i workshops, koncerter og særlige arrangementer.

Yderligere beskrivelse af undervisningen: soloundervisning  teori og hørelære  sammenspil  workshops


"Talentlinjen har for mig været et sted, hvor man fik lov til at prøve nye ting i form af de mange workshops, vi har haft, som gør at musik bliver mere end bare at synge eller spille. Den normale undervisning gjorde mig klar til MGK." (Mathias Banke, tidligere talentlinjeelev)


AFSLUTNINGSKONCERT

Hvert skoleår afsluttes med en koncert, hvor talentlinjeeleverne viser, hvad de har lært i løbet af sæsonen. Efter koncerten evalueres elevernes præstationer mundtligt af en ekstern censor. Desuden modtager eleverne en skriftlig årsevaluering fra faglæreren. 

2021 ligger afslutningskoncerten mandag den 17/5 kl. 17.00.

 

OPTAGELSESPRØVEN

Hvis du ønsker søge ind på talentlinjen, skal du snakke det grundigt igennem med din lærer og dine forældre. Som elev på musikskolen skal du indstilles til optagelsesprøven af din musikskolelærer. Hvis du ikke er elev på musikskolen, er det dine forældre, der skal melde dig til optagelsesprøven. Man søger ind på talentlinjen før sommerferien, og starter i august efter ferien.

Prøvens indhold:

  • Du skal synge eller spille et stykke/nummer efter eget valg. Det kan være rytmisk eller klassisk. Hvis du søger ind som rytmisk elev, er det en fordel, at du viser, at du kan improvisere. Man må meget gerne spille med en gruppe, så du viser, at du kan spille sammen med andre, men det er også helt ok at spille solo.
  • Desuden er der en lille prøve, hvor du skal synge eller spille en lettere prima vista opgave, kunne høre forskel på mol og dur akkorder, imitere rytmer (1-2 takters varighed) og eftersynge små fraser.

Der er et begrænset antal pladser på talentlinjen, og ved optagelsesprøven kan der tages hensyn til instrumentsammensætningen på årgangen.

Se eksempler på prima vistaopgaver: Guitar, klaver, sangtrommesæt, trompet og klarinet.

NB: Optagelsesprøverne 2021 ligger d.28 maj. Tilmeldingsfrist 29/4.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt musikskolens talentlinjekoordinator Dragana Budes på drbu@vejen.dk eller på tlf. 79965202

 

"Talentlinjen har gjort mig mere selvsikker på mit hovedinstrument i sammenspilssituationer, og jeg har udviklet mine færdigheder på mit hovedfag og mit bifag. Nye bekendtskaber har ført til mit nuværende band, og undervisningen på talentlinjen har rustet mig til at blive optaget på MGK, hvor jeg nu tilbringer meget af min tid." (Simon Toksvig Gammelgaard, tidligere talentlinjeelev)

 

HVAD KOSTER DET?

Pris: 10 rater á 601,4 kr. = 6.014 kr. for hele sæson 2020/2021.

Deltagelse i de øvrige undervisningsaktiviteter sammenspil, hørelære osv. er gratis.

Mulighed for at søge delvis friplads:

Vejen Musikskole stiller 2 pladser med delvis nedslag i betalingen til rådighed.

De delvise fripladser tildeles efter den samlede husstandsindkomst, med følgende satser:
Ved familiens husstandsindtægt 2015:
                        0 – 179.000 kr. bevilges 50% friplads
                        179.000 – 202.000 kr. bevilges 25% friplads.

For at søge om delvis friplads skal man være tilmeldt talentlinjen og have bestået den adgangsgivende optagelseprøve til linjen. Ansøgningen om delvis friplads skal være musikskolen i hænde samtidig med ansøgningen den 1. maj 2020. Kun ansøgninger med dokumentation for husstandens indtægter behandles.

Ansøgning sendes til Vejen Musikskole. 

 

GARDERTALENTLINJEN

Gardertalentordningen er startet i skoleåret 2016-17. Som navnet siger, er linjen for talentfulde elever fra Vejen Garden. Niveau, mål og optagelseskriterier er de samme, som på talentlinjen (se ovenfor). Det er musikskolelæreren, der skal tilmelde elever til gardertalentlinjen og man skal bestå en optagelsesprøve for at komme ind. Der er 2 pladser afsat til garden.

Gardertalentelevernes uge ser sådan ud:

  • 45      minutters soloundervisning
  • 45      minutters teori og hørelære

Sammenspil foregår i Vejen Gardens regi. Herudover forventes gardertalentlinjens elever at deltage i workshops sammen med de øvrige talentelever og en række koncerter på musikskolen.

NB: Optagelsesprøverne 2021 ligger d.28 maj 2021. Tilmeldingsfristen er 29. april 2021.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt musikskolens talentlinjekoordinator Dragana Budes på musikskolen@vejen.dk eller på tlf. 79965203.

Pris 4.625 kr. (opkræves a 4 rater)

 

TALENTSPIREORDNINGEN

Talentspireordningen er startet i skoleåret 2015-16. Ordningen skal sikre fødekæden til talentlinjen, som en slags forskole. Spireordningen er for elever, som er mellem 10 og 16 år på optagelsestidspunktet, men der kan dispenseres. 

Talentspireelever får udvidet undervisningstid. I stedet for de sædvanlige 25 minutters soloundervisning, får man 45 minutter pr. uge, så der bliver mere tid til fordybelse og mulighed for at arbejde målrettet mod optagelse på talentlinjen. Spireelever skal deltage på et sammenspilshold i musikskolen eller garden, og inviteres derudover til enkelte workshops sammen med talenteleverne Det forventes, at eleven viser motivation og engagement og forbereder sig grundigt hjemme.

Man kan være spireelev i 1 år, og det er musikskolens lærere der indstiller elever til talentspireordningen - selvfølgeligt i samråd med elever og forældre. Skriftlig begrundet indstilling sendes til talentlinjekoordinator Helene Bak på helhb@vejen.dk.

Der er en lille optagelsesprøve, hvor eleven skal spille eller synge et nummer efter eget valg, som giver et godt indtryk af elevens niveau og potentiale.

NB: Optagelsesprøverne 2021 ligger d.28 maj 2021. Tilmeldingsfrist 29/4.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt musikskolens talentlinjekoordinator Dragana Budes på musikskolen@vejen.dk eller på tlf. 79965203

Pris 4.826 kr. (Takster for 2020-21 - opkræves i 10 rater)

Talentlinjerne og spireordningen er medfinansieret at Statens Kunstråd frem til 2020. Læs mere om Statens Kunstråd Her

                       http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fotos/Grafik/Logo/Kulturstyrelsen-DK-CMYK.gif