Vedtægter

§ 1 Navn og status
Vejen Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Vejen kommune.

 

§ 2 Formål
Musikskolen har til formål:

  • gennem udvikling af elevernes evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

 

§ 3 Indhold
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

 

§ 4 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Heraf udpeges:

  • 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen (valgperiode: følger den kommunale valgperiode)
  • 2 lærerrepræsentanter (valgperiode 2 år, kun valgbar så længe ansat ved musikskolen)
  • 3 forældrerepræsentanter (valgperiode 2 år) Heraf er der mulighed for, at en plads kan afsættes til en person, der ikke har barn i musikskolen, men som har særlig interesse for musikskolens drift. Øvrige forældrerepræsentanter er kun valgbare så længe, man har børn i musikskolen, men man kan dog sidde valgperioden ud. Der skal ved bestyrelsens sammensætning sikres, at hele kommunen er geografisk dækket ind. Personer ansat ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.  
  • 1 støtteforeningsrepræsentant (valgperiode 2 år)
  • 1 repræsentant for folkeskolelederne (valgperiode 2 år)
  • 2 elevrepræsentanter (valgperiode 1 år, kun så længe elever ved musikskolen. Vælges ved musikskolelederens foranstaltning.)

 

Genvalg kan finde sted.

Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentant.


Der vælges stedfortrædere for forældrerepræsentanterne, lærerrepræsentanterne og elevrepræsentanterne. Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Elever eller ansatte i musikskolen kan ikke vælges til disse poster i bestyrelsen.
I de år, hvor der skal være valg til bestyrelsen sker valget inden 1. juni.

 

§ 5 Bestyrelsens opgaver og ansvar
a. Bestyrelsen har over for kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.
Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet med folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

b. Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.
Bestyrelsen indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

§ 6 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.
2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

 

§ 7 Musikskolens leder og daglige drift
Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen.

Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens beslutninger og regler og retningslinier fra kulturministeriet og Kunstrådet.

 

§ 8 Økonomi, budget og regnskab
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.
Musikskolens regnskab følger kalenderåret.
Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.
Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12 a.

 

§ 9 Støttekreds
For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet.
Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse en repræsentant fra støttekredsen til møde.

 

§ 10 Vedtægter
Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig derfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

 

§ 11 Ophør
Musikskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør. Bestyrelsen skal ved skolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

 

Skolechef: __________________________________________

(dato og underskrift)

Kommunens godkendelse: ___________________________________________ (dato, stempel og underskrift)

Kunstrådets godkendelse: ____________________________________________ (dato, stempel og underskrift)